Knihovna

Centrum náhradní rodinné péče nabízí k zapůjčení odbornou literaturu. Knihy je možné zapůjčit po předchozí telefonické, e-mailové či osobní rezervaci (tel: 577 012 671, 775 760 799, maderova@centrum-poradenstvi.czpolaskova@centrum-poradenstvi.cz, valkova@centrum-poradenstvi.cz) na adrese U Náhonu 5208, Zlín (sídlo CP).

 

Seznam literatury CNRP

ANTAL M. To dítě je nepozorné. Jak žít s hyperaktivním dítětem. 1. vyd., Praha: Mladá fronta, 2013. ISBN 978-80-204-2898-1

ANTIER E. Agresivita dětí. 2. vyd., Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-881-4

BAZALOVÁ B. Dítě s mentálním postižením a podpora jeho vývoje. 1. vyd., Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0693-4

BÄCKER-BRAUN K. Rozvoj inteligence u dětí od 3 do 6 let. 1. vyd., Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-4798-9

BIDDULPH S. Proč jsou šťastné děti šťastné. 5. vyd., Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-7367-864-7

BOWLBY J. Vazba: Teorie kvality raných vztahů mezi matkou a dítětem. 1. vyd., Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-670-4

BOYD B. Výchova dítěte s Aspergerovým syndromem. 1. vyd., Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-834-0

CAIRNS K. Bezpečná vazba mezi náhradními rodiči a dítětem. 1. vyd., Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0370-4

CARTER CH. R. Dítě s ADHD a ADD doma i ve škole: Praktický rádce pro rodiče i učitele. 1. vyd., Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0621-7

CENKOVÁ T. Psychologem svým dětem. 1. vyd., Praha: Grada Publishing, a.s., 2011. ISBN 978-80-247-3587-0

CELONA M. Chybějící díl. 1. vyd., Praha: Mladá fronta a.s., 2014. ISBN 978-80-204-3152-3

COHEN L. Jak zacházet s dětským strachem. Hravé rodičovství. 1. vyd., Praha: Argo, 2015. ISBN 978-80-257-1386-0

ČAPEK J., ČAPKOVÁ M. Pozitivní výchova sourozenců v rodině. 1. vyd., Praha: Portál, 2010.   ISBN 978-80-7367-779-4

ČERNÝ V., GROFOVÁ K. Děti a emoce. 1. vyd., Brno: Edika, 2013. ISBN 978-80-2660-361-0

DOBELLI R. Umění správného rozhodování: 52 chyb, kterých se zkuste vyvarovat. 1. vyd., Praha: Vyšehrad, 2013. ISBN 978-80-7429-356-6

FABER A., MAZLISH E. Jak mluvit, aby nás děti poslouchaly. 2. roz. vyd., Computer Press, 2013. ISBN 978-80-2640-147-6

FONTANA D. Sociální dovednosti v praxi. 1. vyd., Praha: Portál, 2017. ISBN 978-80-262-1197-6

FRITH A., Co se to se mnou děje? Kluci. 1. vyd., Praha: Svojtka & Co., s.r.o., 2007. ISBN 978-80-7352-608-5

GLASS C. Rozbitá: Příběh zneužívaného a odvrženého dítěte. 1. vyd., Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-262-0025-3

GOLEMAN D. Emoční inteligence. 1. vyd., Praha: Columbus, 1997. ISBN 80-85928-48-5

GJURIČOVÁ Š., KUBIČKA J. Rodinná terapie: Systemické a narativní přístupy. 2., doplněné a přepracované vydání, Praha: Grada Publishing, a.s., 2009. ISBN 978-80-247-2390-7

HAYDEN T. L. Tichá holka. 1. vyd., Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0793-1

HOBDAYOVÁ A., OLLIEROVÁ K. Tvořivé činnosti pro terapeutickou práci s dětmi. 1. vyd., Praha: Portál, 2000. ISBN 80-7178-378-1

HONOS-WEBB L. The gift of ADHD activity book: 101 ways to turn child´sproblems into strenghts. New Harbinger Publications, Inc., 2007. ISBN 978-1-57224-515-0

HOSKOVCOVÁ S., SUCHOCHLEBOVÁ RYNTOVÁ L. Výchova k psychické odolnosti dítěte: Silní pro život. 1. vyd., Praha: Grada Publishing, a.s., 2009. ISBN 978-80-247-2206-1

HUGHES D. A. Attachment – focused family therapy. 1. vyd., W. W. Norton & Company, Inc. New York · London, 2007. ISBN 978-0-393-70526-3

HUGHES D. A. Budování citového pouta. 1. české vyd., Praha: Institut fyziologické socializace, s.r.o., 2017. ISBN 978-80-270-2838-2

CHAPMAN G. Láska jako životní styl. 1. vyd., Praha: Návrat domů, 2010. ISBN 978-80-7255-199-6

JANÁKOVÁ L. Dary se přece nevracejí. 1. vyd., Praha: Triton, 2007. ISBN 978-80-7387-028-7

JANÁKOVÁ L. Sama bych se v nebi bála … 1. vyd., Praha: Triton, 2012. ISBN 978-80-7387-538-1

JUCOVIČOVÁ D., ŽÁČKOVÁ H., SOVOVÁ H. Specifické poruchy učení na 2. stupni základních škol (použitelné i pro střední školství). 1. vyd., Praha: nakladatelství D + H, 2007. ISBN 978-80-903579-7-6

JUCOVIČOVÁ D., ŽÁČKOVÁ H. Dysgrafie. 2. rozšířené vyd., Praha: nakladatelství D + H, 2009. ISBN 978-80-903869-9-0

JUCOVIČOVÁ D., ŽÁČKOVÁ H. Dyslexie. 2. upravené vyd., Praha: nakladatelství D + H, 2011. ISBN 978-80-903869-7-6

JUCOVIČOVÁ D., ŽÁČKOVÁ H. Dysortografie. 2. vyd., Praha: nakladatelství D + H, 2012.      ISBN 978-80-87295-10-6

JUCOVIČOVÁ D., ŽÁČKOVÁ H. Metody práce s dětmi s ADHD především pro učitele a vychovatele. 3. vyd., Praha: nakladatelství D + H, 2013. ISBN 978-80-87295-11-3

JUCOVIČOVÁ D., ŽÁČKOVÁ H. Metody práce s dětmi s ADHD především pro rodiče a vychovatele. 8. vyd., Praha: nakladatelství D + H, 2014. ISBN 978-80-87295-16-8

JUCOVIČOVÁ D., ŽÁČKOVÁ H. Reedukace specifických poruch učení u dětí. 2. vyd., Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0645-3

KARR-MORSEOVÁ R., WILEYOVÁ M. S. Zraněné dětství: Vliv dětského traumatu na onemocnění v dospělosti. 1. vyd., Praha: TRITON, 2013. ISBN 978-80-7387-642-5

KAST-ZAHN A. Jak naučit děti pravidlům. 1. vyd., Brno: Computer Press, a.s., 2008. ISBN 978-80-251-2042-2

KELEMAN S. Anatomie emocí: struktury lidské zkušenosti. 2. vyd., Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0455-8

KENDÍKOVÁ J., VOSMIK M. Jak zvládnout problémy dětí se školou? Děti se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole – praktická příručka pro rodiče, učitele a další odborné pracovníky. 1. vyd., Praha: Passparta, o.p.s., 2013. ISBN 978-80-905576-0-4

KOHEN D. P., OLNESS K. Hypnosis and hypnotherapy with children. 4. vyd., New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2011. ISBN 978-0-415-87627-8

KOPŘIVA P., NOVÁČKOVÁ J., NEVOLOVÁ D., KOPŘIVOVÁ T. Respektovat a být respektován. 3. vyd., Chvalčov: Spirála, 2012. ISBN 978-80-904030-0-0

KOPSOVÁ K., KOPS P. Jak se krotí tygr. Knížka pro děti, rodiče i pedagogy. 1. vyd., Brno: Edika, 2015. ISBN 978-80-266-0806-6

KOTTLER J. A. Profesní psychohygiena terapeuta: Cvičení a náměty pro sebehodnocení, seberozvoj a péči o sebe sama. 1. vyd., Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0372-8

KOUCKÁ P. Zdravý rozum ve výchově. Uvolněné rodičovství v hektické době. 1. vyd., Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0614-9

KOUKOLÍK F., DRTILOVÁ J. Vzpoura deprivantů: Nestvůry, nástroje, obrana. Nové, přepracované vydání, Praha: Galén, 2006. ISBN 978-80-7492-120-9

KURTZ L. A. Hry pro rozvoj psychomotoriky pro děti s ADHD, autismem, smyslovým postižením a dalšími handicapy. 1. vyd., Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0800-6

KUTÁLKOVÁ D. Budu správně mluvit: Chodíme na logopedii. 1. vyd., Praha: Grada Publishing, a.s., 2011. ISBN 978-80-247-3687-7

LACINOVÁ L., ŠKRDLÍKOVÁ P. Dost dobří rodiče aneb Drobné chyby ve výchově dovoleny.        1. vyd., Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-442-7

LEČBYCH M. Rorschachova metoda. Integrativní přístup k interpretaci. 1. vyd., Praha: Grada Publishing, a.s., 2013. ISBN 978-80-247-4536-7

LEMAN K. Jak vychovat děti a nepřijít o rozum. 1. vyd., Praha: Návrat domů, 2011. ISBN 978-80-7255-241-2

LEMAN K. Do pátku bude vaše dospívající dítě jiné. 1. vyd., Praha: Návrat domů, 2014. ISBN 978-80-7255-308-2

LUDEWIG K. Základy systemické terapie. 1. vyd., Praha: Grada Publishing, a.s., 2011. ISBN 978-80-247-3521-4

MANDŽUKOVÁ J. Dotek léčí tělo, úsměv duši. 1. vyd., Praha: Brána, 2014. ISBN 978-80-7243-708-5

MATĚJČEK Z. Prvních 6 let ve vývoji a výchově dítěte. 1. vyd., Praha: Grada Publishing, a.s., 2005. ISBN 978-80-247-0870-6

MATOUŠEK O., PAZLAROVÁ H. A KOL. Podpora rodiny: Manuál pro pomáhající profese.          1. vyd., Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0697-2

MATOUŠEK O. (ed.) Dítě traumatizované v blízkých vztazích : manuál pro profesionály a rodiny.    1. vyd., Praha: Portál, s.r.o., 2017. ISBN 978-80-262-1242-3

MLČOCHOVÁ M. Šimonovy pracovní listy10 : Rozvoj obratnosti mluvidel a nácvik dýchání. 4. vyd., Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0744-3

MOLICKA M. Příběhy, které léčí. 1. vyd., Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-203-4

MOVSESSIAN S. Dospívání dívek. 1. vyd., Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-213-3

MÜLLER E. Příběhy z měsíční houpačky. Autogenní trénink pro děti od 4 let. 3. vyd., Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-624-7

NEŠPOR K. Léčivá moc smíchu. 4. roz. vyd., Praha: Vyšehrad, 2010. ISBN 978-80-7429-054-1

NOVÁK T. Jak nezešílet z dětí aneb Naučte se nejen Makofri. 1. vyd., Olomouc: Rubico, 2004.   ISBN 80-7346-036-X

NOVÁK T. Mnohem menší dareba, než jste čekali. 1. vyd., Praha: Grada Publishing, a.s., 2014. ISBN 978-80-247-5069-9

OAKLANDER V. Třinácté komnaty dětské duše. 1. vyd., Dobříš: nakl. Drvoštěp, 2010. ISBN 80-903306-0-6

PANTLEY E. Klidné spaní a ukládání. 1. vyd., Brno: Albatros Media a.s., 2012. ISBN 978-80-264-0107-0

PAZLAROVÁ H. (ed.) Pěstounská péče: manuál pro pomáhající profese. 1. vyd., Praha: Portál, 2016. ISBN 978-80-262-1020-7

PEKAŘOVÁ L. Jak žít a nezbláznit se. 1. vyd., Olomouc: Poznání, 2006. ISBN 80-86606-49-X

PELLETIER E. Porucha pozornosti bez hyperaktivity: pomoc rodičům a učitelům. 1. vyd.,          Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0599-9

PFEFFER S. Rozvíjíme emoce dětí: praktická příručka pro mateřské školy. 1. vyd., Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-764-7

PREKOPOVÁ J. Pevné objetí: cesta k vnitřní svobodě. 2. vyd., Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0531-9

PREKOPOVÁ J., SCHWEIZEROVÁ CH. Neklidné dítě. 2. vyd., Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-351-2

PREKOPOVÁ J., SCHWEIZEROVÁ CH. Děti jsou hosté, kteří hledají cestu. 1. vyd., Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-7367-716-9

PROŠKOVÁ D. Štěstí, neštěstí, láska, pěstounství. Příběhy ze života o objevování toho, co je a není důležité. 1. vyd., Praha: nakladatelství Lidové noviny, 2012. ISBN 978-80-7422-164-4

PURVIS K. B., CROSS D. R., SUNSHINE W. L. Dítě v nové rodině. Praha: Grada Publishing, a. s., 2013. ISBN 978-80-247-4535-0

REICHLIN G., WINKLER C. Výchova dětí 1000+1 rada pro každou situaci. 1. vyd., Brno: Computer Press, a.s., 2007. ISBN 978-80-251-1638-8

RUDOLPH J. Jsi moje dítě. „Cochemská praxe“ – cesty k lidštějšímu rodinnému právu. 1. vyd., Praha: Magistrát hlavního města Prahy, 2010. ISBN 978-80-254-8250-6

ŘÍČAN P., JANOŠOVÁ P. Spirituální výchova v rodině (Co radí psychologové?). 1. vyd., Praha: Portál, s.r.o., 2016. ISBN 978-80-262-1098-6

SCHUTT K. Šťastné dítě: Masáže, hry, hudba. 1. vyd., Praha: Grada Publishing, a.s., 2010.          ISBN 978-80-247-3152-0

SEVERE S. Co dělat, aby se vaše děti správně chovaly. 3. vyd., Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0634-7

SHARRY J. Positive parenting. Bringing up responsible, well-behaved & happy children. Dublin: Veritas Publications, 2008. ISBN 978-184730-077-5

SLOUPOVÁ M. Rok s krtkem. 2. vyd., Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0650-7

SOBOTKOVÁ D., DITTRICHOVÁ J. Vývoj a výchova děťátka do dvou let: psychomotorický vývoj. 1. vyd., Praha: Grada Publishing, a.s., 2012. ISBN 978-80-247-3304-3

SOBOTKOVÁ I., OČENÁŠKOVÁ V. Pěstounská péče očima dospělých, kteří v ní vyrostli: trendy vs. zkušenosti. 1. vyd., Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. ISBN 978-80-244-3821-4

SOUKUP J. Motivační rozhovory v praxi. 1. vyd., Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0607-1

STANOEV M. Cesta k závislosti a zpět: sociálně-pedagogické aspekty drogových kariér. 1. vyd., Brno: Paido, 2015. ISBN 978-80-7315-257-4

STIXRUD W., JOHNSON N. Dítě na vlastní pohon. 1. vyd., Brno: Jan Melvil Publishing, 2019. ISBN 978-80-7555-065-1

STRIOVÁ M. Děti, které se rodí v srdci. 1. vyd., Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0359-9

SUGARMAN L. I., WESTER W. C. Therapeutic Hypnosis with Children and Adolescents. 2. vyd., Crown House Publishing Ltd., UK. ISBN 978-184590873-7

SUCHÁ R. Rozpustilé básničky pro malé dětské ručičky. 1. vyd. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-439-7

SUCHÁNKOVÁ E. Hra a její využití v předškolním vzdělávání. 1. vyd., Praha: Portál, 2014.       ISBN 978-80-262-0698-9

SVOBODA J. Agrese a agresivita v předškolním a mladším školním věku. 1. vyd., Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0603-3

ŠPAŃHELOVÁ I. Komunikace mezi rodičem a dítětem. 1. vyd., Praha: Grada Publishing, a.s., 2009. ISBN 978-80-247-2698-4

ŠTOLBOVÁ N. T. Dcera padajícího listí. 1. vyd., Praha: TRITON, 2014. ISBN 978-80-7387-710-1

TÁBORSKÁ D. Malinka. 1. vyd., Brno: Host – vydavatelství s.r.o., 2017. ISBN 978-80-7577-096-7

VALENTA M., HUMPOLÍČEK P. a kol. Hra v terapii. 1. vyd., Praha: Portál, 2017. ISBN 978-80-262-1190-7

VAVŘÍK J. Kolotoč strachu. 1. vyd., Praha: nakladatelství Brána, 2015. ISBN 978-80-7243-752-8

WINNETTE P. Užitečný rádce pro (náhradní) rodiče: adoptivní rodiče, partnery rodičů, příbuzné, pěstouny a pečovatele. 1. vyd., vydala Natama v edici Almanach o dětech a lidech, 2016.

ZAKOUŘILOVÁ E. Speciální techniky sociální terapie rodin. 1. vyd., Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0583-8

ZELINKOVÁ O. Poruchy učení. 11. vyd., Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-514-1

ZEZULOVÁ D. Pěstounská péče a adopce. 1. vyd., Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-262-0065-9

ZEZULOVÁ D. Domov je místo, odkud tě nevyhodí, ani když vyrosteš. 2. dopl. vyd., Praha: Smart Press s.r.o., 2012. ISBN 978- 80-87049-50-1

ŽÁČKOVÁ H., JUCOVIČOVÁ D. Smyslové vnímání. 2. vyd., Praha: nakladatelství D + H, 2007. ISBN 978-80-903-579-9-0

ŽÁČKOVÁ H., JUCOVIČOVÁ D. Děti s odkladem školní docházky a jejich úspěšný start ve škole.  6. Vyd., Praha: nakladatelství D + H, 2014. ISBN 978-80-87295-15-1

Seznam DVD
PhDr. Lidmila Pekařová – Agresivita u dětí – drzé dítě – negativismus

PhDr. Lidmila Pekařová – Citová výchova
PhDr. Lidmila Pekařová – Komunikace s dětmi aneb proč to neumíme
PhDr. Lidmila Pekařová – Kopírují nás, nebo se chtějí odlišit?
PhDr. Lidmila Pekařová – Neklidné dítě a jeho projevy ve škole
PhDr. Lidmila Pekařová – Puberta a agresivita i u dětí z dobrých rodin
PhDr. Lidmila Pekařová – Tresty, odměny a sociální týrání dětí
PhDr. Lidmila Pekařová – Výchova dětí: Otázky a odpovědi

Zodpovědná osoba: Mgr. Zuzana Maderová, sociální pracovnice CNRP