DOMÁCÍ NÁSILÍ

Domácí násilí je fyzické, psychické, sociální nebo sexuální násilí, ke kterému dochází mezi blízkými osobami a má tyto znaky:

  • opakuje se
  • intenzita a frekvence se stupňují
  • jasné a nezpochybnitelné rozdělení rolí na násilnou a ohroženou osobu
  • místo páchání domácího násilí je stranou společenské kontroly – v soukromí

K domácímu násilí dochází mezi dospělými partnery, může mít formu násilí na dětech, seniorech či handicapovaných osobách.

Domácí násilí začíná útoky proti lidské důstojnosti (urážky, ponižování, zesměšňování, omezování), pokračuje útoky proti zdraví nebo hrozbami násilím (vyhrožování, fyzické napadání, sexuální násilí) a může vyústit v útoky proti lidskému životu (útok se zbraní, těžká újma na zdraví, pokus o vraždu, vražda).

Na základě ustanovení zákona č. 135/2006 Sb. je Policie ČR v případech domácího násilí od 1.1.2007 oprávněna vykázat násilnou osobu na dobu deseti dnů z bytu či domu, který společně obývá s ohroženou osobou. Kopii úředního záznamu o vykázání doručí Policie ČR do 24 hodin od jeho vydání příslušnému intervenčnímu centru (dále jen IC). Toto IC nejpozději do 48 hodin od doručení nabídne osobě ohrožené domácím násilím odbornou pomoc.