MEDIACE

Co je mediace?

Mediace je neformální, strukturovaný proces mimosoudního řešení konfliktů. V tomto procesu mediátor jako nezávislá a nezaujatá osoba napomáhá stranám identifikovat jejich zájmy a podporuje je v hledání společných praktických a reálných řešení v předmětech, které způsobily konflikt. Podporuje klienty v hledání společné smírné cesty a ve vytvoření vzájemně přijatelné dohody, která může být v určité formě právně závazná. Pomáhá jim vyhledávat taková řešení, které uspokojí obě strany, aniž by doporučovala či nařizovala podobu výsledného řešení. V mediaci ti, kdo rozhodují o výsledku sporu, jsou samotní účastníci mediačního procesu.

Cílem a výsledkem mediace je jasně formulovaná, srozumitelná a prakticky uskutečnitelná dohoda, na jejíž podobě se podílejí všichni účastníci mediačního procesu. Dohoda zahrnuje konkrétní postupy řešení, rozdělení zodpovědnosti, úkolů i sankcí za její nedodržení. Dohoda má písemnou podobu a stvrzuje se podpisy stran i mediátora.

Výhody rodinné mediace ve srovnání se soudním sporem

 • rodiče mají možnost i nadále (po rozvodu) rozhodovat o věcech, které se týkají jejich dětí
 • výhodou je posílení úcty a důstojnosti rodiče
 • podpora komunikace a kooperace mezi rodiči
 • redukce nepřátelství mezi rodiči
 • upevnění závazku obou rodičů vůči porozvodovému uspořádání
 • možnost flexibilního uspořádání různých činností a programů tak, jak to vyžadují měnící se potřeby rodiny
 • zachování soukromí v osobních a rodinných záležitostech
 • minimum státního vměšování do rodinného života
 • minimalizace finančních výdajů rodičů i daňových poplatníků

Právní rámec mediace

Mediace jako metoda řešení, zmírňování a předcházení konfliktů je v evropském právním kontextu všeobecně uznávána. Optimálním cílem zakotvení mediace je předcházet soudním sporům podle principu „normální je nesoudit se“, mediace by se tak v optimálních společenských poměrech měla uplatňovat především mimo rámec soudního řízení jako plnohodnotná alternativa řešení konfliktů.

Základním pramenem úpravy jsou doporučení Rady Evropy, z kterých sice nevyplývají bezprostředně práva a povinnosti subjektů práva, jsou však vodítkem pro legislativní zakotvení mediace v jednotlivých členských státech Rady Evropy a vyjadřují zájem těchto států mediaci garantovat a uplatňovat, a to v mezích zásad doporučených dokumenty Rady Evropy. V právu Evropské unie je základním dokumentem, týkajícím se mediace tzv. Zelená kniha o alternativním řešení sporů v občanských a obchodních věcech z roku 2002. Právně závazným dokumentem je směrnice 2008/50/EC o některých aspektech mediace v občanských a obchodních věcech z roku 2008.

V České republice byl v roce 2012 schválen zákon č. 202/2012 Sb., o mediaci. Zákon definuje mediaci jako postup při řešení konfliktu za účasti mediátora, který podporuje vzájemnou komunikaci stran tak, aby jim pomohl dosáhnout smírného řešení a uzavření mediační dohody.

Základní principy mediace

 • dobrovolnost stran
 • odpovědnost stran za průběh mediace a její výsledek (předmět mediace je zcela v dispozici stran)
 • mediátor je kvalifikovaný odborník
 • mediátor je nezávislý, nestranný a mediaci provádí s náležitou odbornou péčí
 • mediátor respektuje názory stran a udržuje jejich rovnost v procesu mediace
 • mediátor podporuje vzájemnou komunikaci stran, vytváří podmínky pro komunikaci a nalezení řešení, zohledňující zájmy obou stran
 • mediátor dbá na ošetření nejlepšího zájmu dětí
 • mediátor neposkytuje poradenství, nehledá řešení za strany, nehodnotí názory stran
 • mediátor neposkytuje právní služby
 • mediátor neodpovídá za řešení ani obsah dohody
 • mediace nebrání stranám zahájit soudní řízení

 

Pokud Vás zaujala mediace, jako metoda kultivovaného řešení sporu za účasti prostředníka - mediátora, který Vám může pomoci soustředit se na podstatné záležitosti budoucího života Vás i Vašich dětí a oprostit se od vyvolávání a prohlubování nepřátelství, kontaktujte nás v Poradenském centru.