Intervenční centrum

Poslání
Posláním je poskytování odborné pomoci a podpory osobám, které jsou ohroženy násilným chováním ze strany osoby blízké nebo osoby, která s nimi žije ve společném obydlí, jenž se vlivem domácího násilí dostaly do sociálně nepříznivé situace. Pomocí sociálního poradenství a sociálně terapeutických činností zvyšuje soběstačnost uživatele služby při uplatňování svých práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí s cílem nabytí dovednosti tuto situaci řešit vlastními silami nebo jí předcházet. Služba je poskytována s důrazem na zachování lidské důstojnosti klienta a zajištění dodržování lidských práv a svobod. Vždy je přihlíženo k individuálním potřebám uživatelů.

Cílem služby je

 • zajistit účinnou pomoc osobám ohroženým domácím násilím, případně působit i preventivně nebo alespoň zmírňovat důsledky tohoto společensky nežádoucího jevu
 • napomoci uživateli vyřešit jeho nepříznivou životní situaci, motivovat jej k zajištění vlastního bezpečí a vlastní aktivitě tak, aby se mohl vrátit k běžnému způsobu života
 • zvýšení informovanosti veřejnosti o domácím násilí a možné pomoci ohrožené osobě domácím násilím
 • zajištění spolupráce a vzájemné informovanosti mezi organizacemi a institucemi, které spolupracují při pomoci osobám ohroženým domácím násilím  

  Služby Intervenčního centra jsou poskytovány jak ambulantní, tak terénní formou.                               

Cílová skupina

 • osoby, které se dostaly do nepříznivé sociální situace vlivem domácího násilí. Jsou to osoby ohrožené nebo již vystavené psychickému, fyzickému, sexuálnímu či ekonomickému domácímu násilí
 • věkovou strukturu uživatelů služby tvoří osoby starší 16 let, muži i ženy

  V případě rozhodnutí Policie ČR o vykázání násilné osoby ze společného obydlí, doručí tato nejpozději do 24 hodin Úřední záznam o vykázání místně příslušnému Intervenčnímu centru. Na základě tohoto rozhodnutí pracovníci Intervenčního centra nejpozději do 48 hodin kontaktují ohroženou osobu a nabídnou jí své služby. Ohrožená osoba se sama rozhodne, zda nebídku pomoci ze strany Intervenčního centra přijme, či nepřijme.
   

Intervenční centrum Zlínského kraje se stalo součástí projektu "Nenech to být", který se nově zaměřuje i na oběti domácího násilí pod názvem "Nenech se".
Za domácí násilí se mnoho lidí stydí a ostýchají se jej řešit.

Do dnešního dne se osoby, kterých se domácí násilí týká, mohly na Intervenční centra (IC) obracet zejména osobně, e-mailem či po telefonu. Nově mohou oběti domácího násilí kontaktovat Intervenční centra také prostřednictvím online formuláře, který byl vytvořen v rámci projektu "Nenech se". Projekt nabízí každé ohrožené osobě i svědkům domácího násilí v ČR možnost včasného, snadného a bezpečného kontaktu s Intervenčním centrem.
Na webové adrese www.nenech.se najdou oběti i svědci veškeré instrukce a další užitečné informace, kam se v případě domácího násilí obrátit. Nejdůležitější součástí webu je formulář, díky kterému se oběť i svědci propojí zcela anonymně s příslušným Intervenčním centrem. Díky unikátnímu kódu tak může každý komunikovat s IC naprosto anonymně a říct si tak bezpečně o pomoc.

Víte o někom, kdo by potřeboval naši pomoc?

Nebo se Vy sami necítíte doma bezpečně?

Kontaktujte nás anonymně přes následující odkaz:  https://nenech.se/

Přečtěte si, co o novém způsobu vyhledávání pomoci pro oběti domácího násilí a našem Intervenčním centru píše Zlínský kraj na svých webových stránkách:
https://www.kr-zlinsky.cz/novy-zpusob-vyhledavani-pomoci-pro-obeti-domaciho-nasili-i-jejich-svedky-ve-zlinskem-kraji-fotogalerie-1311.html

Také Noviny kraje píší o portálu Nenech.se:
https://www.novinykraje.cz/blog/2021/05/05/domaci-nasili-dnes-temer-v-kazde-5-rodine-ucinnou-pomoc-nabizi-obetem-novy-portal/

Intervenční centrum se zapojilo do projektu Mlčení bolí.
Více informací naleznete na www.mlceniboli.cz

Dále se zapojilo do aktivit intervenčních center při realizace projektu „Zlepšení praxe při prevenci, identifikaci a eliminaci domácího násilí prostřednictvím profesní specializace“.
Více informací naleznete na http://www.domaci-nasili.cz/?page_id=373