Literatura

BADINTEROVÁ, E. Tudy cesta nevede: slabé ženy, nebezpeční muži a jiné omyly radikálního feminismu. 1.vyd. Praha: Karolinum, 2004. ISBN 80-246-0885-5.

BUSKOTTE, A. Z pekla ven: žena v domácím násilí. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2008. ISBN 978-80-251-1786-6.

ČÍRTKOVÁ, L., VITOUŠOVÁ, P. a kol. Pomoc obětem (a svědkům) trestných činů: příručka pro pomáhající profese. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-2014-2.

KASTOVÁ, V. Nebuďte obětí: Žijte svůj vlastní život. 1. vyd. Brno: ERA, 2003. ISBN 80-86517-61-6.

KŘIVOHLAVÝ, J. Konflikty mezi lidmi. 2. vyd. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-642-X.

MARREWA, AL. Nenechte si ubližovat. 1. vyd. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-510-5.

MARVÁNOVÁ-VÁGNEROVÁ, B., POKORNÁ, D., TOUFAROVÁ, T. Partnerské násilí. Praha: LINDE nakladatelství, 2008. ISBN 978-80-86131-76-4.

NOVÁ, L. Já ... a moji muži. 2. vyd. Brno: Tribun EU, 2009. ISBN 978-80-7399-587-4.

ŠÁRKOVÁ, D. Nezlomená osudem. Praha: Anahita, 2011. ISBN 978-80-904775-0-6.

ŠMOLKA, P., MACH, J. Manželství a rodinná trápení. 1. vyd. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-448-9.

TOMEŠOVÁ, M. ... a muž ti vládnout bude. 1. vyd. Praha: Ikar, 2007. ISBN 978-80-249-0900-4.