Pravidla našich služeb

 1. Veškeré služby našeho zařízení jsou ze zákona bezplatné.
 2. Uživatel má možnost vystupovat v kontaktu s Intervenčním centrem anonymně, tj. bez udání svého jména  a adresy, a to pouze v případech mimo režim zákona na ochranu před domácím násilím, tzn. že v případech vykázání IC obdrží osobní data osoby ohrožené domácím násilím od Policie ČR.
 3. Uživatel uzavírá s pracovníkem IC ústně dohodu o poskytování sociální služby.  V průběhu spolupráce má uživatel právo dohodu změnit. Ústní dohoda se uzavírá v případě, pokud nenavrhne jedna ze smluvních stran písemnou formu smlouvy.
 4. Délku spolupráce uživatele s IC stanoví pracovník dle závažnosti problematiky a po dohodě s uživatelem.
 5. Standardní délka individuální konzultace je 50-60 minut, konzultace právní trvá obvykle 30 minut.
 6. Spolupráci může uživatel  kdykoliv ukončit bez udání důvodů.
 7. Pracovník IC může odmítnout nebo ukončit spolupráci s uživatelem, pokud mu není schopen v dané problematice pomoci. Uživateli doporučí jiného odborníka nebo instituci. 
 8. Pracovník IC může také spolupráci odmítnout nebo ukončit:pokud je uživatel agresivní vůči pracovníkovi IC nebo ho přímo slovně či  fyzicky napadne. Pokud se uživatel dostaví ke konzultaci pod vlivem návykové látky (alkoholu nebo jiné psychotropní látky).
 9. Další osoby (např. příbuzní a blízcí) mohou být ke konzultacím přizvány pouze po dohodě mezi uživatelem a pracovníkem IC. Uživatel  může být také požádán o souhlas s účastí dalšího odborníka (kolegy nebo supervizora poradce) při konzultaci. Případné odmítnutí uživatele bude respektováno.
 10. Uživatel služeb IC má právo podat stížnost na spolupráci s pracovníkem Intervenčního centra u ředitelky zařízení, případně na Krajském úřadě Zlínského kraje – viz  „Postup při vyřizování stížností“.
 11. O průběhu kontaktu uživatele s IC je vedena dokumentace - spis uživatele. Dokumentaci tvoří záznamový arch, který obsahuje: základní osobní údaje (jméno, bydliště, telefonní kontakt, věk, vzdělání, stav, délku manželství, počet dětí aj.). Dále dokumentace obsahuje data jednotlivých konzultací,  aktuální zakázku, obsah konzultace a závěr konzultace (doporučení, plán pokračování, resp. ukončení spolupráce uživatele s IC). Do záznamového archu má uživatel právo nahlédnout. Některé z údajů (např. věk, pohlaví, vzdělání aj.) se mohou dále v číselné podobě statisticky zpracovávat. Pro potřeby poradenského procesu si pracovník vede své ručně psané poznámky. Do těchto poznámek uživatel nenahlíží.
 12. Přístup k údajům o uživatelích mají pouze odborní pracovníci zařízení. Dokumentace je chráněna před přístupem neoprávněných osob.
 13. Pracovníci zařízení jsou povinni zachovávat mlčenlivost podle § 100 Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. Pracovník je povinen vyžádat si písemný souhlas uživatele pro sdělování informací o jeho osobě. Rovněž není oprávněn bez souhlasu uživatele podávat informace jeho příbuzným. Pouze pro potřeby soudu, policie a orgánů sociálně právní ochrany dětí souhlas nutný není, stejně jako v případě oznamovací povinnosti dané zákonem.
 14. Souhlas uživatele je nutný i v případě, že pracovník bude chtít uvést jeho případ v anonymní podobě v rámci prezentace  kazuistiky v odborné literatuře nebo při jiné veřejné aktivitě.