O nás

Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, příspěvková organizace (dále jen Centrum) – poskytovatel sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách podle vyhlášky č. 505/2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách na základě Zřizovací listiny schválené usnesením č. 343/Z16/03 ze dne 26. 3. 2003.

Poskytované služby
- odborné sociální poradenství (5261987) – dále jen OSP
- Intervenční centrum (1831726) – dále jen IC

Název organizace: 
Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, příspěvková organizace
Sídlo organizace: U Náhonu 5208, 760 01 Zlín
Právní forma: příspěvková organizace
Identifikační číslo organizace: 70 85 09 92
Zřizovatel: Zlínský kraj
Adresa zřizovatele: třída T. Bati 21, Zlín 761 90

Zařízení je zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v oddílu Pr, vložka 1286.

Centrum je samostatným právním subjektem. V právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z nich vyplývající. Při plnění svých úkolů se řídí obecně závaznými právními předpisy, účelem vyplývajícím ze zřizovací listiny a dbá metodických pokynů svého zřizovatele Zlínského kraje.

Centrum není plátcem DPH, je plátcem daně z příjmů právnických osob.

Organizace se člení na:
1. Poradenské centrum - OSP
2. Centrum náhradní rodinné péče – OSP
3. Intervenční centrum - IC

Činnost organizace je realizována na následujících pracovištích:

  • pracoviště Kroměříž
  • pracoviště Uherské Hradiště
  • pracoviště Vsetín
  • pracoviště Zlín

Na pracovištích Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín jsou poskytovány služby intervenčního centra a poradenského centra.

Na pracovišti Zlín jsou poskytovány také služby Centra náhradní rodinné péče.