Historie poradny

Poradna začala nabízet odbornou pomoc manželským párům a snoubencům v roce 1972 pod názvem Manželská a předmanželská poradna. Služby byly tehdy zaměřeny především na mladá manželství a na páry před vstupem do manželství ve smyslu prevence a překonávání prvních vývojových krizí. Během své existence poskytla Poradna prostřednictvím svých odborných pracovníků pomoc a radu již mnoha tisícům klientů.

Tak jak se během 48 let vyvíjela a měnila sama společnost, měnila a rozvíjela se i Poradna. Měnící se podmínky života lidí se odrážely v mezilidských vztazích a přinesly celou řadu problémů, mnohdy i zcela nových – jako např. nezaměstnanost, drogy, automaty, workoholismus, zadluženost, exekuce aj. Spektrum problémů, s nimiž lidé přicházeli, se postupně rozšiřovalo, proto i změna názvu na Poradnu pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy.Od té doby poradna poskytuje psychologické, sociální a právní poradenství a psychoterapii pro jednotlivce, páry i celé rodiny, krizovou intervenci, rodinnou mediaci a další odborné sociální služby. Lidé se mohou na poradnu obracet převážně se vztahovými problémy ze všech oblastí jejich života, ať je to partnerství, manželství, vztahy rodinné, sousedské, vrstevnické, pracovní aj., ale i osamělost a vztah k sobě samému.

Podstatnější změnou, než jen změna názvu, však bylo postupné rozšiřování nabídky služeb v podobě zřízení nových pracovišť poradny. V roce 1998 to bylo další samostatné pracoviště s názvem Centrum prevence, jehož vznik byl reakcí na šířící se zneužívání omamných a psychotropních látek a jiné společensky nežádoucí jevy mezi mládeží. Centrum prevence poskytovalo odborné poradenství převážně starší dětem a mladistvým, ale i jejich rodičům a příbuzným, zaměřené na problémy dospívání a s tím spojené rodinné a další vztahové konflikty a krize. Těmito ale i svými dalšími aktivitami se Centrum prevence snažilo o co nejúčinnější prevenci vzniku drogových nebo jiných závislostí a dalších společensky nežádoucích jevů u dětí a mládeže. V roce 2008 byly služby poskytované v Centru prevence ukončeny.

Dalším pracovištěm poradny je od 1. 1. 2007 otevřené Intervenční centrum. Jeho zřízení bylo reakcí na problematiku domácího násilí, které sice není novým jevem ve společnosti, ale jevem, který byl dlouho přehlížen a neakceptován jako společensky nežádoucí. Dnes je dopouštění se násilí na osobě blízké nebo osobě žijící ve společném obydlí označeno jako trestný čin a osobám ohroženým tímto násilím je poskytována odborná pomoc. Tuto pomoc poskytuje a zajišťuje právě Intervenční centrum.

Od 1. 1. 2012 Zlínský kraj transformoval model poskytování odborného sociálního poradenství. Došlo ke sloučení čtyř příspěvkových organizací (bývalé okresní poradny) poskytujících odborné sociální poradenství do jediné organizace Centra poradenství pro rodinné a partnerské vztahy. Cílem této transformace bylo zejména zajištění větší dostupnosti služeb klientům, ale také zkvalitnění a zefektivnění poskytovaných sociálních služeb.

V dubnu 2012 se začalo budovat nové pracoviště organizace, Centrum náhradní rodinné péče, které se věnuje problematice pěstounské či osvojitelské péče.

Perličky z poradenského archivu...