Činnosti dle pověření SPO

Na základě pověření k výkonu sociálně-právní ochrany vykonáváme tyto činnosti:

 • uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče podle § 47b zákona SPOD
 • poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s nímž pověřená osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče (§ 47b),
 • pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovu
 • zajišťování a provádění příprav žadatelů o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče k přijetí dítěte do rodiny.

 

Poslání služby
Posláním Centra náhradní rodinné péče CNRP) je posilování hodnot rodiny s dítětem v náhradní rodinné péči a spoluvytváření podmínek pro zdravý vývoj dětí v náhradních rodinách a jejich možný návrat do biologické rodiny.

 

Cíle služby

 • napomáhat rodině v období přijetí dítěte do náhradní rodiny a v jiných obtížných či krizových situacích
 • přispívat k všestrannému rozvoji dětí v náhradní rodině a posilovat jejich zdravé sebepojetí
 • zachovávat, rozvíjet a podporovat původní rodinné vazby dítěte s předpokladem možného návratu do biologické rodiny (pokud je toto pro dítě a jeho vývoj bezpečné)
 • rozvíjet schopnosti, dovednosti a odbornost náhradních rodičů v péči o dítě, vytváření prostoru pro rozvoj klienta v jeho kompetencích při výkonu náhradní rodinné péče


Cílová skupina

 • náhradní rodiče (osoby pečující, osoby v evidenci), kteří mají s Centrem poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, p.o. (CP) uzavřenou dohodu o výkonu pěstounské péče a členové jejich rodiny (např. biologické děti)
 • děti svěřené do péče osob, které mají uzavřenou dohodu s CP, jejich rodiče a jiné blízké osoby
 • žadatelé o zprostředkování osvojení a pěstounské péče a jejich děti (účastníci příprav zajišťovaných CP)

Cílová skupina není věkově omezena. Pověřená osoba má zákonnou povinnost pomoci každému dítěti, které o to požádá. (§8, 359/1999 Sb.).


Zásady poskytování činnosti
Pracovníci CNRP se při práci řídí Etickým kodexem zaměstnanců Centra poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, p. o.

 1. zájem dítěte – primární zásadou při poskytování činností je zohlednění zájmu dítěte svěřeného do náhradní rodinné péče
 2. důvěra – pracovníci v průběhu setkání vytváří bezpečný prostor pro sdílení informací
 3. diskrétnost – v souladu se zákonem 359/1999 Sb. pracovníci dodržují mlčenlivost navenek; o tom, jaké informace o klientech sdělují např. OSPOD v zákonem vymezených situacích či na žádost tohoto orgánu, informují předem klienty, včetně dětí (dle jejich věku a rozumové vyspělosti). Oznamovací povinnost podle trestního zákoníku je výjimkou z této mlčenlivosti.
 4. respekt – pracovníci respektují názor klienta, kulturní, náboženská, sociální a výchovná specifika jeho rodiny a individualitu dítěte
 5. spolupráce – spolupráce s klientem probíhá dle zásad partnerství (pěstouni, děti a poradci společně vytvářejí cestu k danému cíli), pracovníci vnímají potřeby klienta a reagují na ně
 6. zplnomocnění – CNRP podporuje růst, kompetence a pocit jistoty klienta v prostředí náhradní rodinné péče


Poskytované činnosti

 • doprovázení pěstounských rodin,
 • psychologické poradenství a terapie,
 • krizová intervence,
 • poradenství v otázkách náhradní rodinné péče, sociální poradenství,
 • poradenství ve vývojových potřebách a speciálně-pedagogických otázkách,
 • výchovné poradenství,
 • individuální a skupinová reflexe pro pěstouny,
 • příprava žadatelů o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče.

Dle pověření k výkonu SPO je místo výkonu činnosti na území správního obvodu Zlínského kraje.