Pravidla služby

1. Služby jsou poskytovány ambulantně, pouze v závažných a opodstatněných případech je možné je poskytnout v místě bydliště klienta.

2. Veškeré služby našeho zařízení jsou ze zákona bezplatné.

3. Klient má možnost vystupovat v kontaktu s Centrem anonymně. V takovém případě se však vystavuje omezení, která z anonymity plynou (např. nelze později vystavit zprávu o vedení jeho případu).

4. Klient uzavírá ústně s poradcem konkrétní dohodu  - o poradenské nebo terapeutické pomoci.  V průběhu spolupráce má klient právo dohodu změnit.

5. Od klienta je očekáván vlastní podíl a aktivní přístup při řešení jeho problémů, jeho nepříznivé sociální situace.

6. Standardní délka individuální konzultace je 50-60 minut, párová a rodinná konzultace může trvat 90 minut, rodinná mediace 180 minut, konzultace právní trvá obvykle 30 minut. Délka asistovaného kontaktu nejvýše 120 minut. Počet a frekvence konzultací je stanovena vzájemnou dohodou klienta s odborným pracovníkem.

7. Další osoby (např. příbuzní a blízcí) mohou být ke konzultacím přizvány pouze po dohodě mezi klientem a poradcem. Klient může být také požádán o souhlas s účastí dalšího odborníka (kolegy nebo supervizora poradce) při konzultaci. Rovněž přítomnost stážisty je možná jen s jeho souhlasem. Případ klienta může být bez jeho přítomnosti konzultován s jiným odborníkem (kolegou, supervizorem) – zde souhlas klienta není nutný.

8. Spolupráci může klient kdykoliv ukončit bez udání důvodů (stačí telefonické nebo písemné sdělení o ukončení).

9. Poradce může odmítnout nebo ukončit spolupráci s klientem, pokud mu není schopen v dané problematice pomoci. Klientovi doporučí jiného odborníka nebo instituci. Poradce může také spolupráci odmítnout nebo ukončit:

- pokud je klient agresivní vůči poradci nebo ho přímo slovně či fyzicky napadne,
- pokud se klient dostaví ke konzultaci pod vlivem návykové látky (alkoholu nebo jiné psychotropní látky).

10. Klient má právo vyjádřit se ke kvalitě služeb – buď formou vyplnění Hodnotícího dotazníku, nebo podáním stížnosti – viz „Postup při vyřizování stížností“ (je vyvěšen v čekárně Centra).

11. O průběhu kontaktu klienta s centrem poradenství je vedena dokumentace - spis klienta. Dokumentaci tvoří záznamový arch, který obsahuje: základní osobní údaje (jméno, bydliště, telefonní kontakt, věk, vzdělání, stav, délku manželství, počet dětí), některé anamnestické údaje a data jednotlivých konzultací. Zápis konzultace obsahuje: účastníky konzultace, aktuální zakázku (osobní cíl klienta) nebo téma, stručný průběh a závěr. Do záznamů konzultací o jeho osobě má klient právo nahlédnout. Po písemném požádání klienta o nahlédnutí do spisu centrum poradenství do 14 dnů materiály připraví.

12. Přístup k údajům o klientech mají pouze odborní pracovníci centra poradenství. Dokumentace je chráněna před přístupem neoprávněných osob.

13. Dle zákona o sociálních službách jsou všichni pracovníci centra povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, s nimiž přijdou v souvislosti s výkonem svého povolání do styku. Mlčenlivost může být prolomena pouze v případech, kdy přímo ze zákona vyplývá naše povinnost údaje příslušným institucím sdělit.