Asistované kontakty

Při asistovaném kontaktu dochází k setkávání nezletilého dítěte s osobou, v jejíž péči dítě není (rodinný příslušník, osoba dítěti blízká apod.), toto se děje v bezpečném prostředí za přítomnosti odborného pracovníka Centra poradenství pro rodinné a partnerské vztahy.

Cílem každého asistovaného kontaktu (dále jen AK) je umožnit setkání uživatele s dítětem, podpořit úpravu vztahů a směřovat vztah k dosažení takových změn, aby setkávání mohlo probíhat bez asistence odborného pracovníka v přirozeném prostředí uživatele. Pozitivních změn lze dosáhnout pouze při aktivní spolupráci uživatelů s odbornými pracovníky.

Asistované kontakty v Centru poradenství probíhají:

  • na základě dohody zákonných zástupců nezl. dětí,
  • na základě doporučení pracovnice Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
  • na zákládě usnesení/rozhodnutí soudu

Před započetím prvního asistovaného kontaktu probíhá s uživateli přípravné setkání. Obsahem přípravného setkání je seznámení uživatelů s prostory zařízení a  Pravidly realizace AK a sepsání Dohody o realizaci AK.

Asistovaný kontakt vychází ze zákonné úpravy styku rodiče s dítětem §887 -  §891 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, z čehož vyplývá následující:

  • Výkon práva rodičů udržovat osobní styk s dítětem nemohou rodiče svěřit jiné osobě.
  • Dítě, které je v péči jen jednoho rodiče, má právo stýkat se s druhým rodičem v rozsahu, který je v zájmu dítěte, stejně jako tento rodič má právo stýkat se s dítětem, ledaže soud takový styk omezí nebo zakáže; soud také může určit podmínky styku, zejména místo kde k němu má dojít, jakož i určit osoby, které se smějí, popř. nesmějí styku účastnit.
  • Rodič, který má dítě v péči, je povinen dítě na styk s druhým rodičem řádně připravit, styk dítěte s druhým rodičem řádně umožnit a při výkonu práva osobního styku s dítětem v potřebném rozsahu s druhým rodičem spolupracovat.
  • Rodič, který má dítě v péči, a druhý rodič se musejí zdržet všeho, co narušuje vztah dítěte k oběma rodičům nebo co výchovu dítěte ztěžuje.
  • Brání-li rodič, který má dítě v péči, bezdůvodně trvale či opakovaně druhému rodiči ve styku s dítětem, je takové chování důvodem pro nové rozhodnutí soudu o tom, který z rodičů má mít dítě ve své péči.
  • Rodiče jsou povinni si vzájemně sdělit vše podstatné, co se týká dítěte a jeho potřeb (např. zdravotní stav dítěte, užívání léků dítěte).

Asistované kontakty v Poradenském centru jsou poskytovány dle volné kapacity služby.