Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, p. o. U Náhonu 5208 760 01 Zlín

Tel: 577 210 809
Mobil: 777 219 150
Fax: 577 018 265
E-mail: info@centrum-poradenstvi.cz
  www.centrum-poradenstvi.cz

Provozní doba:
pondělí: 8.00 – 18.00
úterý: 8.00 – 18.00
středa: 8.00 – 18.00
čtvrtek: 8.00 – 18.00
pátek: 8.00 – 14.30

ID datové schránky: 6quvrc6 IČ: 70850992 č. ú. 27-1924580257/0100


Ředitelka: Mgr. Jarmila Hasoňová

Ekonomka: Jana Hermanová

Logo Logo
Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, příspěvková organizace - ekatalog.czPartnerské, manželské, rodinné poradny - ekatalog.cz

Pravidla služby

 1. Naše služby jsou poskytovány ambulantně v zázemí pracoviště CNRP a Centra poradenství a formou terénní v místě bydliště klienta nebo jiném předem dohodnutém místě (úřad, poradna, apod.).
 2. Služby poskytujeme v rámci celého území Zlínského kraje.
 3. Veškeré poradenské služby našeho zařízení jsou ze zákona bezplatné.
 4. Klient má možnost vystupovat v kontaktu s CNRP anonymně. V takovém případě se však vystavuje omezení, která z anonymity plynou (např. nelze později vystavit zprávu o vedení jeho případu).
 5. Klient uzavírá ústně s poradcem konkrétní dohodu  - o poradenské nebo terapeutické pomoci.  V průběhu spolupráce má klient právo dohodu změnit.
 6. Od klienta je očekáván vlastní podíl a aktivní přístup při řešení jeho problémů, jeho situace.
 7. Délka konzultace je vždy individuální, dle aktuální potřeby a situace klienta. Počet a frekvence konzultací jsou stanovena vzájemnou dohodou klienta s poradcem.
 8. Další osoby (např. příbuzní a blízcí) mohou být ke konzultacím přizvány pouze po dohodě mezi klientem a poradcem. Klient může být také požádán o souhlas s účastí dalšího odborníka (kolegy nebo supervizora poradce) při konzultaci. Rovněž přítomnost stážisty je možná jen s jeho souhlasem. Případ klienta může být bez jeho přítomnosti konzultován s jiným odborníkem (kolegou, supervizorem) – zde souhlas klienta není nutný.
 9. Spolupráci může klient kdykoliv ukončit bez udání důvodů (stačí telefonické sdělení, v případě uzavřené dohody o výkonu pěstounské péče písemné sdělení o ukončení).
 10. Poradce může odmítnout nebo ukončit spoluprácis klientem, pokud mu není schopen v dané problematice pomoci nebo z důvodu naplnění kapacity CNRP. Klientovi doporučí jiného odborníka.
 11. Klient má právo vyjádřit se ke kvalitě služeb – buď formou vyplnění Hodnotícího dotazníku, nebo podáním stížnosti.
 12. O průběhu kontaktu klienta s CNRP je vedena dokumentace - spis klienta. Dokumentaci tvoří záznamový arch, který obsahuje: základní osobní údaje (jméno, bydliště, telefonní kontakt, věk, stav, počet dětí), některé anamnestické údaje a data jednotlivých konzultací. Do záznamů konzultací o jeho osobě má klient právo nahlédnout.
 13. Pracovníci CNRP jsou povinni zachovávat mlčenlivost podle §100 Zákona o sociálních službách č.108/2006 Sb. Pracovník je povinen vyžádat si písemný souhlas klienta pro sdělování informací o jeho osobě. Rovněž není oprávněn bez souhlasu klienta podávat informace jeho příbuzným. Pouze pro potřeby soudců, policie a orgánů sociálně právní ochrany dětí souhlas nutný není, stejně jako v případě oznamovací povinnosti dané zákonem. Dokumentace je chráněna před přístupem neoprávněných osob.