Intervenční centrum

Poslání
Posláním je poskytování odborné pomoci a podpory osobám, které jsou ohroženy násilným chováním ze strany osoby blízké nebo osoby, která s nimi žije ve společném obydlí, jenž se vlivem domácího násilí dostaly do sociálně nepříznivé situace. Pomocí sociálního poradenství a sociálně terapeutických činností zvyšuje soběstačnost uživatele služby při uplatňování svých práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí s cílem nabytí dovednosti tuto situaci řešit vlastními silami nebo jí předcházet. Služba je poskytována s důrazem na zachování lidské důstojnosti klienta a zajištění dodržování lidských práv a svobod. Vždy je přihlíženo k individuálním potřebám uživatelů.

Cílem služby je

  • zajistit účinnou pomoc osobám ohroženým domácím násilím, případně působit i preventivně nebo alespoň zmírňovat důsledky tohoto společensky nežádoucího jevu
  • napomoci uživateli vyřešit jeho nepříznivou životní situaci, motivovat jej k zajištění vlastního bezpečí a vlastní aktivitě tak, aby se mohl vrátit k běžnému způsobu života
  • zvýšení informovanosti veřejnosti o domácím násilí a možné pomoci ohrožené osobě domácím násilím
  • zajištění spolupráce a vzájemné informovanosti mezi organizacemi a institucemi, které spolupracují při pomoci osobám ohroženým domácím násilím                                    

Cílová skupina

  • osoby, které se dostaly do nepříznivé sociální situace vlivem domácího násilí. Jsou to osoby ohrožené nebo již vystavené psychickému, fyzickému, sexuálnímu či ekonomickému domácímu násilí
  • věkovou strukturu uživatelů služby tvoří osoby starší 16 let, muži i ženy
     

Intervenční centrum se zapojilo do projektu Mlčení bolí.
Více informací naleznete na www.mlceniboli.cz

Dále se zapojilo do aktivit intervenčních center při realizace projektu „Zlepšení praxe při prevenci, identifikaci a eliminaci domácího násilí prostřednictvím profesní specializace“.
Více informací naleznete na http://www.domaci-nasili.cz/?page_id=373