Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, p. o. U Náhonu 5208 760 01 Zlín

Tel: 577 210 809
Mobil: 777 219 150
Fax: 577 018 265
E-mail: info@centrum-poradenstvi.cz
  www.centrum-poradenstvi.cz

Provozní doba:
pondělí: 8.00 – 18.00
úterý: 8.00 – 18.00
středa: 8.00 – 18.00
čtvrtek: 8.00 – 18.00
pátek: 8.00 – 14.30

ID datové schránky: 6quvrc6 IČ: 70850992 č. ú. 27-1924580257/0100


Ředitelka: Mgr. Jarmila Hasoňová

Ekonomka: Jana Hermanová

Logo Logo
Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, příspěvková organizace - ekatalog.czPartnerské, manželské, rodinné poradny - ekatalog.cz

Činnosti dle pověření SPO

Na základě pověření k výkonu sociálně-právní ochrany vykonáváme tyto činnosti:

 • uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče podle § 47b zákona SPOD
 • poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s nímž pověřená osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče (§ 47b),
 • pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovu
 • zajišťování a provádění příprav žadatelů o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče k přijetí dítěte do rodiny.

Poslání  

Posláním Centra náhradní rodinné péče je posilování hodnot rodiny s dítětem v náhradní rodinné péči a spoluvytváření podmínek pro zdravý vývoj dětí v náhradních rodinách.

Cíle

 • doprovázet rodiny při výkonu náhradní rodinné péče,
 • napomáhat rodině v období přijetí dítěte do náhradní rodiny a v jiných obtížných či krizových situacích,
 • zlepšovat schopnosti, dovednosti a odbornost náhradních rodičů v péči o dítě,
 • přispívat k všestrannému rozvoji dětí v náhradní rodině,
 • zajistit přípravu žadatelů o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče k přijetí dítěte do rodiny.

Cílová skupina

 • náhradní rodiče (osoby pečující, osoby v evidenci), kteří mají s CP uzavřenou dohodu o výkonu pěstounské péče,
 • děti svěřené do péče osob, které mají uzavřenou dohodu s CP, jejich rodiče a jiné blízké osoby,
 • žadatelé o zprostředkování náhradní rodinné péče, účastníci příprav zajišťovaných CP.

Cílová skupina není věkově omezena.

Pověřená osoba má zákonnou povinnost pomoci každému dítěti, které o to požádá. (§8, 359/1999 Sb.).

Zásady poskytování činnosti

Pracovníci CNRP se při práci řídí Etickým kodexem zaměstnanců Centra poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, p. o.

 1. zájem dítěte – primární zásadou při poskytování činností je zohlednění zájmu dítěte svěřeného do náhradní rodinné péče
 2. důvěra – pracovníci v průběhu setkání vytváří bezpečný prostor pro sdílení informací
 3. diskrétnost – v souladu se zákonem 359/1999 Sb. pracovníci dodržují mlčenlivost navenek; o tom, jaké informace o klientech sdělují např. OSPOD v zákonem vymezených situacích či na žádost tohoto orgánu, informují předem klienty, včetně dětí (dle jejich věku a rozumové vyspělosti). Oznamovací povinnost podle trestního zákoníku je výjimkou z této mlčenlivosti.
 4. respekt – pracovníci respektují názor klienta, kulturní, náboženská, sociální a výchovná specifika jeho rodiny a individualitu dítěte
 5. spolupráce – spolupráce s klientem probíhá dle zásad partnerství (pěstouni, děti a poradci společně vytvářejí cestu k danému cíli), pracovníci vnímají potřeby klienta a reagují na ně
 6. zplnomocnění – CNRP podporuje růst, kompetence a pocit jistoty klienta v prostředí náhradní rodinné péče

 

Poskytované činnosti

 • doprovázení pěstounských rodin,
 • psychologické poradenství a terapie,
 • poradenství ve speciálně-pedagogických otázkách,
 • výchovné poradenství,
 • krizová intervence,
 • skupinová a individuální reflexe výkonu pěstounské péče,
 • příprava žadatelů o zprostředkování NRP,

 

Dle pověření k výkonu SPO je místo výkonu činnosti na území správního obvodu Zlínského kraje.